Як зазначено в [66], в сфері природничо-наукової і фізико-математичної освіти введені такі нові поняття сучасної дидактики як "алгоритмічна культура", "комп’ютерна грамотність", "ІКТ-компетентність", "інформаційна культура". Алгоритмічна культура передбачає володіння рядом найпоширеніших "безмашинних" логіко-математичних категорій, а комп’ютерна грамотність означає освоєння початкових навичок спілкування з комп’ютером, складання найпростіших комп’ютерних програм, а також наявність початкових уявлень про будову та принципи функціонування ЕОМ. Поняття "інформаційна культура" включає в себе навички грамотності постановки задач для їх розв’язування за допомогою ЕОМ і формалізованого опису поставлених задач, знання про методи математичного моделювання та вміння будувати математичні моделі поставлених задач, навички програмування мовами високого рівня, кваліфікованого використання сучасних інструментальних пакетів для розв’язування з їх допомогою прикладних задач, вміння грамотно інтерпретувати результати розв’язування прикладних задач за допомогою ЕОМ  і застосовувати ці результати в практичній діяльності.

Інформаційні технології в інформатиці відіграють подвійну роль: з одного боку, вони складають предмет вивчення, а з іншого – можуть виступати, як засіб вивчення самої дисципліни інформатики. В якості останнього новітні інформаційні технології забезпечують індивідуалізацію навчання із урахуванням психолого-фізіологічних особливостей учня, його рівня підготовки, можливість самостійного освоєння навчального матеріалу.Поняття "інформаційні технології навчання" виникло у 70-х роках минулого століття і передбачало організацію навчального процесу на базі паперових та плівкових носіїв інформації. Сьогодні інформаційні технології набули нового статусу завдяки бурхливому розвитку комп’ютерної техніки, наслідком якого стало масове застосування персональних комп’ютерів у навчальному процесі. Інформаційна технологія має наступну структуру

–       технічне середовище; 

–       програмне середовище; 

–       предметне середовище, яке визначає зміст конкретної науки на рівні навчальної дисципліни; 

–       методичне середовище, яке передбачає наявність інструкцій, методик застосування, оцінки ефективності тощо.

На сучасному етапі однією із найважливіших задач навчання студентів педагогічних вузів є підготовка майбутніх вчителів до успішного застосування новітніх інформаційних технологій у процесі навчання учнів загальноосвітніх шкіл, зокрема, для організації їх самостійної пізнавальної діяльності. У зв’язку з цим одним з важливих критеріїв професіоналізму сучасного вчителя фізико-математичних дисциплін є його фундаментальна підготовка в області інформатики та інформаційних технологій.

Ні для кого не є секретом, що останнім часом спостерігається тенденція до погіршення якості фізико-математичних знань. А тому підвищення рівня фізико-математичної підготовки можна досягти шляхом покращення методики навчання, зокрема, за рахунок посилення взаємозв’язку з іншими навчальними дисциплінами. Одним із активних напрямів інтенсифікації вивчення фізико-математичних дисциплін є комп’ютеризація навчального процесу та застосування новітніх інформаційних технологій.

Як показують дослідження багатьох вчених, 100% учнів віддають перевагу навчанню із використанням комп’ютера [22]. Цей результат підтвердився і при опитуванні нами учнів 9-11-х класів гуманітарного ліцею-інтернату Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (75 опитаних). А68

69