Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації самостійної пізнавальної діяльності школярів
Время 08:10  Дата 14/06/12

Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації самостійної пізнавальної діяльності школярівСьогодні дедалі частіше говорять про інформатизацію суспільства. Власне ще у другій половині минулого століття розпочався перехід до інформаційного суспільства, в якому головним ресурсом є інформація. І як наслідок цього невідворотним стало вторгнення новітніх інформаційних технологій у професійну діяльність і підготовку в сфері фізико-математичної освіти. І хоча ці процеси відбуваються досить інтенсивно, питання ефективності підготовки вчителя фізико-математичних дисциплін в сучасних умовах реформування освіти є достатньо актуальним.

Я показує аналіз останніх досліджень ([10, 18, 19, 34, 36, 41, 66, 78]), сучасний фахівець і, особливо, вчитель фізико-математичних дисциплін, повинен володіти ґрунтовними знаннями, мати уявлення про інформацію та інформаційні процеси, апаратне та програмне забезпечення персонального комп’ютера, інформаційне моделювання і повинен вміти розв’язувати задачі за допомогою комп’ютера.

 

 

 URL: http://www.kovtonyuk.bestsite.vn.ua/_3_Vikoristannia_іnformatsіijno-komunіkatsіijnih_tehnologіij_dlia_organіzatsії_samostіijnoї_pіznavalnoї_dіialnostі_shkoliarіv/107

© http://kovtonyuk.bestsite.vn.ua
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації самостійної пізнавальної діяльності школярів. Стор. 68
Время 08:11  Дата 14/06/12

Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації самостійної пізнавальної діяльності школярів. Стор. 68
Як зазначено в [66], в сфері природничо-наукової і фізико-математичної освіти введені такі нові поняття сучасної дидактики як "алгоритмічна культура", "комп’ютерна грамотність", "ІКТ-компетентність", "інформаційна культура". Алгоритмічна культура передбачає володіння рядом найпоширеніших "безмашинних" логіко-математичних категорій, а комп’ютерна грамотність означає освоєння початкових навичок спілкування з комп’ютером, складання найпростіших комп’ютерних програм, а також наявність початкових уявлень про будову та принципи функціонування ЕОМ. Поняття "інформаційна культура" включає в себе навички грамотності постановки задач для їх розв’язування за допомогою ЕОМ і формалізованого опису поставлених задач, знання про методи математичного моделювання та вміння будувати математичні моделі поставлених задач, навички програмування мовами високого рівня, кваліфікованого використання сучасних інструментальних пакетів для розв’язування з їх допомогою прикладних задач, вміння грамотно інтерпретувати результати розв’язування прикладних задач за допомогою ЕОМ  і застосовувати ці результати в практичній діяльності.

Інформаційні технології в інформатиці відіграють подвійну роль: з одного боку, вони складають предмет вивчення, а з іншого – можуть виступати, як засіб вивчення самої дисципліни інформатики. В якості останнього новітні інформаційні технології забезпечують індивідуалізацію навчання із урахуванням психолого-фізіологічних особливостей учня, його рівня підготовки, можливість самостійного освоєння навчального матеріалу.URL: http://www.kovtonyuk.bestsite.vn.ua/_3_Vikoristannia_іnformatsіijno-komunіkatsіijnih_tehnologіij_dlia_organіzatsії_samostіijnoї_pіznavalnoї_dіialnostі_shkoliarіv/107

© http://kovtonyuk.bestsite.vn.ua

67

68