тому особливу увагу доцільно звернути на використання електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) для організації самостійної пізнавальної діяльності. В першу чергу потрібно ознайомитися із класифікацією електронних засобів навчального призначення. Слід відмітити, що електронні засоби навчального призначення мають багатошаровий характер. З одного боку, відповідно до їх функцій, електронні засоби навчального призначення можна віднести до навчальних видань і відповідно, використати принципи класифікації навчальних книг [6]. З іншого боку, вони належать до категорії електронних видань і до них можна застосувати принципи класифікації електронних видань [24]. З третього боку, за технологією створення, вони є програмним продуктом і до них можна застосувати Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97 [23]. Тому в основу класифікації електронних засобів навчального призначення покладено загальноприйняті способи класифікації як навчальних, так і електронних видань, і програмних засобів.

Виходячи з описаних у сучасній літературі та державних стандартах критеріїв, ЕЗНП варто розрізняти:

1. За функціональною ознакою, яка визначає їх значення і місце в навчальному процесі:

 • програмно-методичні (навчальні плани і навчальні програми);
 • навчально-методичні (методичні вказівки, рекомендації, які містять матеріали з методики викладання навчальної дисципліни, вивчення курсу, написання курсових і дипломних робіт);
 • навчальні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій);
 • допоміжні (практикуми, збірники задач, хрестоматії, книги для читання, фільми);
 • контролюючі (тестуючі програми, бази даних);

2. За структурою

 • однотомні електронні видання – електронні видання, видані на одному носію;


 • багатотомні електронні видання – електронні видання, які складаються з декількох частин, кожна з яких представлена на окремому носію, які представляють собою єдине ціле за змістом та оформленням;
 • електронні серії – серійне електронне видання, яке включає в  себе сукупність томів, об’єднаних спільними замислом, тематикою, цільовим призначенням, які випускаються у однотипному оформленні;

3. За організацією тексту:

 • моновидання (включають один твір навчальної літератури: підручник, навчальний посібник, конспект лекцій, методичні вказівки, навчальна програма);
 • збірники (включають декілька творів навчальної літератури: практикум, хрестоматія, книга для читання);

4. За характером представленої інформації:

 • навчальний план;
 • навчальна програма;
 • методичні вказівки;
 • програми практик;
 • завдання для практичних занять;
 • підручник;
 • навчальний посібник;
 • конспект лекцій;
 • практикум;
 • хрестоматія;
 • книга для читання тощо;

5. За формою викладу:

 • конвекційні навчальні видання, які реалізують інформаційну функцію навчання;


70

71