розширення науково-технічних знань і практичних навичок, розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей учнів і їх профорієнтація. Проводяться за спеціальними програмами, узгодженими з програмами обов’язкових предметів, але не дублюють їх."

Варто відмітити, що ця форма організації навчання є сполучною ланкою між уроками та позакласними заняттями у середніх класах і сходинкою від засвоєння предмета до вивчення науки, засобом ознайомлення учнів з методами наукового дослідження у старших класах.

Відповідно до освітніх завдань розрізняють такі види факультативів [77, с. 172]:

-   з поглибленого вивчення навчальних предметів;

-   з вивчення додаткових дисциплін;

-   з вивчення додаткової дисципліни із здобуттям спеціальності;

-   міжпредметні.

Зауважимо, що кожен вид факультативу може бути теоретичним, практичним, комбінованим. Відповідно до типу факультативу формують групи, добирають форми і методи роботи.

У програмі факультативів обов'язково відображено сучасні досягнення в галузі науки, техніки культури. Тому вони є вагомим доповненням до змісту загальноосвітньої, політехнічної й трудової підготовки школярів, сприяють формуванню інтересу до теоретичних знань і практичної діяльності. На факультативних заняттях використовують різні методи навчання, але перевагу надають тим, що привчають учнів до роботи з науковою і довідковою літературою (підготовка рефератів з актуальних проблем науки, обговорення доповідей і повідомлень, проведення експериментів тощо) [35].

В енциклопедії освіти гурток визначається, як "основна традиційна форма реалізації змісту позашкільної освіти і виховання учнів у позашкільних навчальних закладах як у процесі вивчення окремого навчального предмета чи їх сукупності, так і різноманітних інтегрованих курсів у межах навчальнихпрограм, затверджених МОН України чи регіональних та авторських навчальних програм" [27, с. 159].

А в українському педагогічному словнику зазначено, що "предметні гуртки в школі – науково-освітні гуртки, які організуються з метою розширення й поглиблення знань учнів з різних предметів навчального плану школи й розвитку в них інтересу до відповідних галузей науки, художньої літератури й мистецтва, техніки, спорту тощо. Предметний гурток – одна з основних форм позакласної роботи, важливий засіб розвитку в учнів творчих здібностей, формування в них навичок самостійної й дослідницької роботи" [17, с. 269].

Організовуючи роботу гуртка, вчитель повинен докласти максимум зусиль, щоб в учнів підвищувався інтерес до знань, зростала потреба у більш повному й глибокому їх засвоєнні, розвивалася самостійність у роботі, щоб кожен учень приймав найактивнішу участь, працював з повним напруженням своїх сил. Учитель має дбати про високу організованість і дисципліну під час занять, залучати до роботи гуртків якомога більше школярів.

Досить часто члени предметних гуртків беруть участь у масових виховних заходах, тематичних вечорах, конкурсах, олімпіадах, тижнях знань, випускають стіннівки та радіогазети, тощо. Це сприяє поглибленню знань і підвищує інтерес до навчальних предметів. На заняттях математичного гуртка можна пропонували учням для розв’язування цікаві задачі, що вимагають кмітливості й винахідливості, задачі парадоксального характеру, які потребують прояву інтуїції, домислу тощо. Цілеспрямована система таких вправ сприяє виробленню в учнів логічних умінь, розвитку їх математичних здібностей та активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів, яка набуває дослідницького характеру під час самостійного розв’язування логічних задач. Технічні гуртки допомагають учням оволодіти певними видами практичної діяльності, набути професійних знань та навичок. Важливо, щоб діяльність технічних гуртків мала суспільне спрямування. Наприклад, члени радіогуртка, крім вивчення радіоапаратури, можуть готувати радіопередачі в школі [77, с. 173].63

64