26. Яка роль педагогічних програмних засобів при організації самостійної пізнавальної діяльності школярів? 

27. Яка роль освітніх сайтів у самостійній пізнавальній діяльності школярів та майбутніх учителів? 

28. Які особливості врахування вікових особливостей учнів середніх і старших класів при організації самостійної пізнавальної діяльності? 

29. Розкрийте сутність рівневої диференціації навчання.

30. Як провести діагностику готовності учнів до самостійної пізнавальної діяльності? 

31. Які особливості організації роботи учнів з джерелами інформації?

32. Які особливості формування навчально-комунікативних умінь учнів?  

33. Які особливості формування навчально-інтелектуальних умінь учнів?  

34. Які особливості формування контрольно-оцінювальних вмінь учнів?  

35. Які особливості організації домашньої самостійної пізнавальної діяльності учнів?  

36. Яка роль позакласних занять і заходів у формуванні готовності учнів до самостійної пізнавальної діяльності?  Додатки

Анкета

«Рівень  самоосвітньої  компетентності  учнів»

Автор: Румянцева Н. І.

Прізвище, ім'я учня _____________________

Вік ____ Клас___ Школа _________________ 

Інструкція: навпроти кожного судження поставте відповідну кількість балів: 5 – так, 3 – іноді, 1 – ні.

 1. Мені подобається вчитися.
 2. Я вмію планувати свою діяльність.
 3. Я вмію організовувати робоче місце.
 4. Я дотримуюсь режиму праці та відпочинку.
 5. Я повністю реалізую свої можливості у навчанні.
 6. Я вмію самостійно працювати.
 7. Я вмію працювати за алгоритмом.
 8. Я вмію самостійно складати алгоритм.
 9. Я володію навичками самоконтролю та самооцінки своєї роботи.
 10. Мені подобається працювати в колективі (групі).
 11. Я вмію працювати з:

      а) гербарієм; б) підручником; в) мікроскопом;         г) додатковою літературою.

 1. Я вмію працювати з комп'ютером.
 2. Я вмію складати:

      а) план; б) рецензію; в) конспект; г) реферат;

 д) творчі завдання (кросворди, казки, проекти, вірші, тощо).

 1. Я вмію виконувати лабораторні та практичні роботи:

      а) самостійно; б) за допомогою вчителя; в) за допомогою зошита.

 1. Я знаю правила техніки безпеки на уроці.

Я володію уміннями складати план та проводити:93

94