Сутність поняття самостійної пізнавальної діяльності учнів

Про необхідність формування самостійності учнів у процесі навчання писав ще К. Ушинський: "Потрібно постійно пам’ятати, що слід передавати учню не тільки ті або інші знання, а й розвивати у ньому бажання і здатність самостійно, без учителя, здобувати нові знання, дати учню засіб одержувати корисні знання не тільки із книг, а й з предметів, які його оточують, із життєвих подій, із історії власної душі. Маючи таку розумову силу, яка видобуває звідусюди користь, людина буде вчитися все життя, що, звісно, і складає одне із найголовніших завдань шкільного навчання" [76, с. 345].

Поняття "самостійна пізнавальна діяльність" тісно пов’язане з поняттям "самостійна робота", і часто ці поняття ототожнюються. На нашу думку, цього робити не слід, а тому з’ясуємо, в чому полягає різниця між ними.

Аналіз педагогічної літератури вказує на те, що в науці немає єдиного підходу до визначення поняття "самостійна робота". Деякі дослідники вважають самостійну роботу формою організації навчального процесу, інші – методом навчання. Існують й інші підходи, коли самостійну роботу розуміють як засіб досягнення конкретної мети, спосіб здобуття знань з різних джерел.

Поняття самостійної роботи тісно пов’язане з поняттями "самостійність" та "діяльність", які визначаються так: 

"Самостійний – той, що стоїть або йде сам по собі, незалежно від інших, від чогось іншого. Самостійна людина – у якої свої міцні переконання, в якої немає хиткості. Самостійність – властивість, якість" [20, с. 135].

"Діяльність – форма психічної активності суб’єкта, направлена на пізнання та перетворення світу і самої людини" [39, с. 71].

"Самостійність – це здатність особистості до діяльності, яка здійснюється без стороннього втручання" [39 , с. 303].

Під пізнавальною самостійністю розуміють таку якість особистості, яка характеризується її прагненнями та вміннями без сторонньої допомоги отримувати знання, опанувати засобами діяльності та розв’язувати пізнавальні завдання. В енциклопедії освіти  пізнавальна самостійність визначається як"сформованість потреби і уміння самостійно мислити, здатності орієнтуватися в новій пізнавальній ситуації, самому бачити питання, задачу, віднаходити шляхи їх вирішення" [27, c.680].

Самостійність учня є умовою успішного розвитку його особистості та лежить в основі активності в пізнавальній діяльності та інших сферах життя. Тому розвиток самостійності школярів у процесі навчання та виховання постає як одне з головних питань психолого-педагогічної науки, педагогічної практики та першочергове завдання сучасного вчителя. Із вказаних тлумачень значення слова "самостійність", випливає її приналежність до вольової сфери особистості. Вона характеризує учня, насамперед, з точки зору наявності чи відсутності у його діях вольових зусиль.

Поняття самостійності тісно пов’язане з поняттям пізнавальної активності. В енциклопедії освіти пізнавальна активність визначається як "риса особистості, яка виявляється в її ставленні до процесу пізнання, що передбачає стан готовності, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої на оволодіння індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань, способів діяльності, а також в її якості" [27, c. 678].

У словнику з педагогіки пізнавальна активність визначається як "діяльнісний стан учня, який характеризується прагненням до учіння, розумового напруження і прояву вольових зусиль у процесі оволодіння знаннями" [39, с. 14].

Питання пізнавальних потреб досліджували такі психологи, як Б. Ананьєв, Л. Божович, П. Гальперін, М. Добринін, О. Матюшкін та ін., а також педагоги: М. Данилов, В. Ільїн, Д. Вількєєв, Г. Щукіна, Ю. Шаров та ін. Пізнавальна активність і пізнавальна самостійність взаємно посилюють одна одну, виступають якісними характеристиками пізнавальної діяльності. 

На успішність навчально-виховного процесу впливає формування пізнавальної самостійності учнів. Пізнавальна самостійність учнів є інтегрованою якістю, яка характеризується готовністю школяра власними зусиллями без допомоги вчителя розв’язувати завдання, опановувати нові5

6