1. Бухлова Н.В. Організація самоосвітньої діяльності учнів / Н.В. Бухлова. – Харків: Видавнича група „Основа”, 2003. – 64 с.
 2. Бухлова Н.В. Як навчити учня вчитися: поради та рекомендації / Н.В. Бухлова. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.
 3. Владимирский Е.А. Перспективы развития Интернет-технологий и образовательный процесс / Е.А. Владимирский // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – №1. – С. 77-88.
 4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко.  – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 5. Гуревич Р.С. Інформатизація навчального процесу як чинник формування особистості майбутніх фахівців / Р.С. Гуревич // Дидактика професійної школи: Збірник наукових праць. Випуск 4. – ХНУ, 2006. – С. 93.
 6. Гуревич Р.С. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій / Р.С. Гуревич // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2008. – №2. – С. 92-98.
 7. Даль В. Толковый словарь живого великого русского языка / В. Даль. – М.: Русский язык, 1991. – Т.1. – 699 с.
 8. Данилов М.А. Дидактика средней школы / М.А. Данилов, М.Н. Скаткин. – М.: Просвещение, 1982. – 319 с.
 9. Демкин В.П. Организационно-методическая работа при дистанционном обучении / В.П. Демкин, Г.В. Можаева // Открытое и дистанционное образование. – 2002. – №2. – С. 15-22.
 10. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97 (чинний від 01.07.2010) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ua-tenders.com/legislation/orders/k822/.
 11. ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://212.1.76.219/bd_dssu/index.php?gl=2&id=69.


 1. Дьомін А.І. Методи і форми організації навчання / А.І. Дьомін, О.П. Кондратюк. – К.: Вища школа, 1975. – 112 с.
 2. Дьяченко М.И. Психологические пробле­мы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 176с.
 3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 4. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках / Б.П. Есипов. – М.: Учпедгиз, 1961. – 1961. – 239 с.
 5. Жарова Л.В. Учить самостоятельности: кн. для учителя / Л.В. Жарова. – М.: Просвещение, 1993. – 205 с.
 6. Забарна А.П. Використання мережевих щоденників (блогів) у навчально-виховному процесі школи / А.П. Забарна // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – №5 (17). – С. 45-49.
 7. Забарна А.П. Організація навчання інформатики у профільній школі / А.П. Забарна. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 128 с.
 8. Інтерактивні методи на уроках фізики / Упоряд. Л. Хольвінська, С. Філоненко. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.
 9. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З.И. Калмыкова. – М.: Педагогика, 1981. – 200 с.
 10. Каплун С.В. Підготовка вчителя природничо-математичних дисциплін до роботи в умовах інформаційного суспільства / С.В. Каплун // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №4, 2007. –   С. 43-45.
 11. Кизенко В.І. Педагогічні функції і зміст факультативного навчання в основній школі / В.І. Кизенко // Педагогіка і психологія. – 1997. – №2. – С. 24-32.
 12. Клочко В.І. Застосування нових інформаційних технологій навчання при вивченні курсу вищої математики у технічному вузі: Навч. метод. посібн. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – 64 с.
 13. Ковтонюк Г.М. Методика закріплення знань учнів з алгебри в умовах рівневої диференціації в 10 класі поглибленого вивчення математики / Г.М. Ковтонюк, М.М. Ковтонюк // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук: Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Вінниця, 2005. – С. 156-161.


137

138