Додатки
Время 08:49  Дата 14/06/12

ДодаткиАнкета

«Рівень  самоосвітньої  компетентності  учнів»

Автор: Румянцева Н. І.

Прізвище, ім'я учня _____________________

Вік ____ Клас___ Школа _________________ 

Інструкція: навпроти кожного судження поставте відповідну кількість балів: 5 – так, 3 – іноді, 1 – ні.

 1. Мені подобається вчитися.
 2. Я вмію планувати свою діяльність.
 3. Я вмію організовувати робоче місце.
 4. Я дотримуюсь режиму праці та відпочинку.
 5. Я повністю реалізую свої можливості у навчанні.
 6. Я вмію самостійно працювати.
 7. Я вмію працювати за алгоритмом.
 8. Я вмію самостійно складати алгоритм.
 9. Я володію навичками самоконтролю та самооцінки своєї роботи.
 10. Мені подобається працювати в колективі (групі).
 11. Я вмію працювати з:

      а) гербарієм; б) підручником; в) мікроскопом;         г) додатковою літературою.

 1. Я вмію працювати з комп'ютером.
 2. Я вмію складати:

      а) план; б) рецензію; в) конспект; г) реферат;

 д) творчі завдання (кросворди, казки, проекти, вірші, тощо).

 1. Я вмію виконувати лабораторні та практичні роботи:

      а) самостійно; б) за допомогою вчителя; в) за допомогою зошита.

 1. Я знаю правила техніки безпеки на уроці.

Я володію уміннями складати план та проводити:URL: http://www.kovtonyuk.bestsite.vn.ua/Dodatki/134

© http://kovtonyuk.bestsite.vn.ua
Додатки. стор. 95
Время 08:50  Дата 14/06/12

Додатки. стор. 95      а) спостереження за об'єктами, явищами; б) експеримент.

 1. Я вмію вести бесіду (дискусію).
 2. Я завжди уважний на уроці.
 3. Я володію прийомами запам'ятовування інформації.
 4. Я володію розумовими та інтелектуальними уміннями:

      а) порівнювати; б) класифікувати; в) давати визначення поняттям;

      г) виділяти головне; д) відповідати на запитання; є) висувати гіпотези;

     ж) встановлювати причиново-наслідкові зв'язки; з) доводити;

      и) аналізувати; к) узагальнювати.

    21. Я вмію виконувати різні види домашнього завдання:

      а) вивчити параграф; б) підготувати повідомлення або реферат;

      в) скласти кросворд; г) провести спостереження або експеримент;

     д) інші види роботи (назвати).                            
    
22. Мені більше подобаєтеся виконувати завдання:

     а) усно; б) письмово; в) практичного характеру.

    23. Причини моїх труднощів у навчанні:

     а) особистість вчителя; б) у мене слабка сила волі; в) я неуважний на уроках; г) мене не цікавить цей предмет; д) я не володію умінням навчатися; є) я не відчуваю утруднень при вивченні предмета.

Примітка: анкета орієнтована на предмет «біологія». Однак її неважко адаптувати до будь-якого іншого предмету.

  Шкала рівнів самоосвітньої компетентності   (К — середній бал учня)

 • перший рівень – 2,5 < К < 3,5
 • другий рівень – 3,5 < К < 4
 • третій рівень – 4 < К < 5       

Анкета

„Чи вмієте Ви вчитися?”

Автор: Селевко Г. К.URL: http://www.kovtonyuk.bestsite.vn.ua/Dodatki/134

© http://kovtonyuk.bestsite.vn.ua

94

95